Wydrukuj tę stronę
środa, 03 lipiec 2013 00:01

Zasady przyjęcia do Hospicjum Domowego dla dzieci

ZASADY OBJĘCIA CHOREGO DZIECKA OPIEKĄ MEDYCZNĄ

PRZEZ HOSPICJUM ŚW. KAMILA W RAMACH

HOSPICJUM DOMOWEGO DLA DZIECI

A. ZASADY OGÓLNE

I. Celem opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci jest poprawa jakości życia chorych, a także poprawa jakości życia ich rodzin, rozumiana jako pomoc w sprawowaniu opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a także pomoc psychologiczna.

II. Zasady pomocne w osiąganiu celu opieki paliatywnej i hospicyjnej:

1. Służenie najlepszym interesom chorego dziecka.
2. Szacunek dla życia, godności i autonomii człowieka.
3. Akceptacja nieuchronności śmierci jako naturalnego zakończenia nieuleczalnej choroby.
4. Niestosowanie uporczywej terapii w celu przedłużenia życia.
5. Niestosowanie eutanazji w celu skrócenia życia.

III. Zadania opieki paliatywnej:

1. Leczenie dotkliwych objawów choroby.
2. Wsparcie psychologiczne, socjalne, duchowe.
3. Pomoc terminalna.
4. Działanie zespołowe.

IV. Warunki konieczne do prowadzenia opieki paliatywnej w domu:

1. Choroba jest nieuleczalna.
2. Leczenie specjalistyczne mające na celu wyleczenie choroby zostało zakończone.
3. Rodzina dziecka chce, aby było ono w domu.

B. WARUNKI SPRAWOWANIA OPIEKI PALIATYWNEJ PRZEZ HOSPICYJNY ZESPÓŁ MEDYCZNY

1. Zespół domowej opieki paliatywnej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.

2. Osoba zgłaszająca chorego (opiekun prawny) do hospicjum przedstawia:

1) skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza ze szpitala,
2) karty informacyjne,
3) dowód ubezpieczania chorego.

3. Decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz podczas pierwszej wizyty. Opiekun prawny chorego dziecka wyraża zgodę na objęcie opieką przez Hospicjum Domowe.

4. Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wizyty te mogą być częstsze.

5. Wizyty lekarskie odbywają się co najmniej 2 razy w miesiącu.

6. Hospicjum umożliwia bezpłatne wypożyczenie sprzętu i aparatury medycznej dla chorego dziecka.

7. Opiekun prawny dziecka informuje Hospicjum o każdym przyjęciu i wypisie chorego dziecka ze szpitala.

C. WARIANTY DECYZJI LEKARZA W ZALEZNOŚCI OD UWARUNKOWAŃ OBIEKTYWNYCH

1. Chore dziecko spełnia wszystkie warunki – następuje decyzja o przyjęciu go do Hospicjum Domowego dla Dzieci.

2. Choroba nie ma charakteru postępującego lub trudno określić czy chory znajduje się w fazie terminalnej – możliwe przyjecie na krótki okres czasu (np. 2 miesiące). Po upływie tego okresu następuje ponowna ocena stanu zdrowia chorego i potrzeb chorego.

3. Jeśli chore dziecko nie spełnia kryteriów przyjęcia, jego opiekun prawny zostaje poinformowany o innych placówkach i możliwościach sprawowania opieki nad nim, takich jak:

1) zespół opieki długoterminowej,
2) szpital,
3) lekarz rodzinny.

4. W celu określenia stanu zdrowia chorego dziecka i spełniania warunków do przyjęcia do Hospicjum Domowego dla Dzieci może mieć miejsce jednorazowa wizyta lekarska i pielęgniarska o charakterze konsultacji.

5. Chore dziecko wypisane ze względu na remisję choroby lub decyzję jego opiekuna prawnego, może być ponownie objęte opieką Hospicjum Domowego.

D. KRYTERIA WYPISYWANIA CHORYCH

1. Poprawa lub stabilizacja stanu zdrowia. Remisja w chorobie nowotworowej. Chory nie wymaga specjalistycznej opieki paliatywnej.

2. Zmiana miejsca zamieszkania poza rejon działania Hospicjum Domowego.

3. Opiekun prawny dziecka zmienia decyzję co do zgody na postępowanie zaproponowane przez zespół medyczny Hospicjum. Powyższa zmiana decyzji opiekuna prawnego dziecka wyrażana jest na piśmie lub w ustnym oświadczeniu, z czego zespół medyczny sporządza notatkę służbową.

4. Opiekun prawny chorego jest niezadowolony z opieki zespołu medycznego Hospicjum (Hospicjum, pomimo wysiłków, nie może spełnić określonych oczekiwań).